Personuppgifter som förskolan har krav på att samla in och hantera enligt lagstiftning och kommunens regler:

Personnummer, adress, mejladress, telefonnummer, hälsouppgifter, stödbehov, inkomstuppgifter, vistelsetider/ arbetstider, när-/ frånvaro samt skäl till frånvaro, individuell pedagogisk dokumentation, SCB-statistik

Vi kan komma att lämna uppgifter till kommunen, Försäkringskassan och Annaskolan.

 Personuppgifter som förskolan väljer att samla in: 

Fotografering i dokumentationssyfte, speciella kostvanor av icke medicinska skäl, viktig personlig information om barnet.

Allmänt gäller att alla känsliga personuppgifter förvaras låst och att inte fler uppgifter behandlas än vad som behövs för ändamålet med behandlingen.

Det är personuppgiftsansvarig som behandlar uppgifterna.

IT: Inga känsliga personuppgifter lämnas/ sprids via IT-systemet till myndigheter eller icke behörig personal.

Vårt IT- system är inte sammankopplad med kommunens eller annat system.

Känsliga personuppgifter i datasystemet är enbart tillgängliga genom särskild inloggning av därtill behörig person och raderas när de inte behövs längre. Förvaring av känsliga personuppgifter finns också på USB-minne och förvaras inlåst i säkerhetsskåp.

Fotografering är en personuppgift. Vi har som rutin att hämta in samtycke av vårdnadshavarna. Samtycket innebär att den vars personuppgifter hanteras godkänner behandlingen enligt samtycket.

Inga bilder sprids via sociala medier som Facebook, Instagram m.m. eller i privat syfte.
Samtycke krävs av vårdnadshavare för publicering i sociala medier.

Mejladresser: hanteras som skyddade genom att grupputskick sker med dolda kopior.

Adressuppgifter och telefonnumren: hanteras som skyddade och skickas inte allmänt ut till alla föräldrar och sätts inte upp på allmän plats om inte samtycke till detta finns.

Skyddad identitet: För uppgifter om personer med skyddad identitet gäller att dessa ska klart och tydligt vara märkta och hanteras extra varsamt och noggrant.

Förskolan är skyldig, enligt gällande lagstiftning, att lämna ut personuppgifter om den registrerade när denne ber om dem. Den som har lämnat uppgifter har alltså rätt att få veta vilka uppgifter det handlar om. Den registrerade har rätt att ansöka om rättelse av hens personuppgifter. Den registrerade har även rätt att dra tillbaka sitt samtycke eller att radera sina personuppgifter. För att göra detta vänder man sig till rektor.


Dokumentation
kring avslutade barn sparas viss tid (5 år) i låst förvar och destrueras sedan.

Alla våra regler och rutiner inom GDPR ses över och följs upp årligen.

Ansvarig för förskolans GDPR policy och dess uppföljning är rektor och styrelsen för Waldorfförskolan Snödroppen.

Har man frågor om policyn vänder man sig till rektor.