Genus

Snödroppen ska motverka traditionella könsmönster och könsroller.

Förskolan kan sägas ha ett fem-delat jämställdhetsuppdrag:

1.Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. (Inkludering)

2.Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt (Bemötande och gestaltning)

Snödroppens GDPR-policy

Personuppgifter som förskolan har krav på att samla in och hantera enligt lagstiftning och kommunens regler:

Personnummer, adress, mejladress, telefonnummer, hälsouppgifter, stödbehov, inkomstuppgifter, vistelsetider/ arbetstider, när-/ frånvaro samt skäl till frånvaro, individuell pedagogisk dokumentation, SCB-statistik

Vi kan komma att lämna uppgifter till kommunen, Försäkringskassan och Annaskolan.

Klagomålsrutiner

Eftersom vi ständigt vill förbättra vår verksamhet är alla synpunkter från barn, föräldrar och allmänheten viktiga. Känner du dig missnöjd med något i vår verksamhet vill vi få kännedom om detta. Vi får då en möjlighet att reda ut eventuella missförstånd eller rätta till det som gått fel.

1. Tag kontakt med berörd personal.

2. Kan inte problemet lösas genom kontakt med den närmaste personalen ber vi dig att du vänder dig till Snödroppens rektor.

3. Om du trots kontakt med rektor känner att frågan inte är löst ber vi dig kontakta vår Styrelse.

4. Om du inte är nöjd med hur Styrelsen har behandlat ärendet kan du vända dig till utbildningschefen för en ny behandling av ärendet. Detta är kommunens högsta instans för klagomål (Utbildningschef tel. 0225-341 78), e-post: ).

Rätt till barnomsorgsplats

Vi följer Hedemora Kommunens riktlinjer när det gäller rätt till barnomsorgsplats, dvs barn vars föräldrar som arbetar eller studerar, har rätt till plats under arbets- eller studietid samt under restid till och från arbetet/skolan. Det är vårdnadshavarens arbetstider/studietider som ligger till grund för barnets vistelsetid.

Barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen, har rätt till förskoleverksamhet 15 timmar/vecka.