Snödroppen ska motverka traditionella könsmönster och könsroller.

Förskolan kan sägas ha ett fem-delat jämställdhetsuppdrag:

1.Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. (Inkludering)

2.Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt (Bemötande och gestaltning)

3. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. (Handlar om innehållet och stoffet i verksamheten samt om vilket språk och vilka kommunikationssätt man använder)

4.Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Berör samtliga av de fyra didaktiska delarna)

5.Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller annan rosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.(Bemötande inkludering och gestaltning)